Thư ngỏ

CHÍNH SÁCH

CHẤT LƯỢNG VÀ MÔI TRƯỜNG

Với lợi thế có nguồn nguyên liệu cao su chủ động, ổn định từ vườn cây của công ty và nguyên liệu thu mua từ khu vực tiểu điền, với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị và hệ thống xử lý nước thải hiện có, lãnh đạo công ty thiết lập, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng và hệ thống quản lý môi trường nhằm thực hiện chính sách:

 “Sản lượng cao nhất –  chất lượng tốt nhất – Giá thành thấp nhất

 Môi trường thân thiện – Phụng sự xã hội”

 

Để làm được điều này, Công ty cam kết:

  1. Liên tục cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, hệ thống quản lý chất lượng, năng lượng và môi trường.
  2. Ổn định và nâng cao thương hiệu sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng nhằm tăng cường uy tín đối với khách hàng và xã hội.
  3. Đầu tư công nghệ mới, sản xuất sạch hơn trong các công đoạn sản xuất, sử dụng tài nguyên thiên nhiên hiệu quả và tiết kiệm để tăng lợi thế cạnh tranh.
  4. Đào tạo cán bộ công nhân viên đủ năng lực để Công ty phát triển bền vững.
  5. Xây dựng môi trường làm việc có chất lượng, an toàn và hiệu quả.
  6. Tuân thủ các yêu cầu pháp luật và các yêu cầu khác.

TỔNG GIÁM ĐỐC

        (Đã ký)